Avgifterna behöver inte höjas pga nya avskrivningsregler

Sedan Bokföringsnämnden i våras förtydligade att man som bostadsrättsförening inte längre kan tillämpa progressiva avskrivningar så har oron varit stor för att avgifterna kan komma att behöva höjas kraftigt för att täcka ökade kostnader.

I april 2014 meddelade Bokföringsnämnden att progressiv avskrivning inte längre får tillämpas av bostadsrättsföreningar. Istället är det linjär avskrivning som gäller vilket kan orsaka kraftiga ökningar av den årliga avskrivningen, som i sin tur riskerar att leda till ett redovisningsmässigt underskott. En naturlig fråga som dyker upp är om föreningen måste höja medlemsavgifterna för att kompensera för de ökade avskrivningarna. Branschorganisationen FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och flera andra stora aktörer i branschen har gett professorerna Daniel Stattin och Carl Svernlöv i uppdrag att utreda frågan samt vilket ansvar styrelsen har, och kommit fram till följande:

  • En bostadsrättsförening kan redovisa underskott ett eller flera år och t.o.m. en ansamlad förlust i det egna kapitalet utan att det innebär något ansvar för styrelseledamöterna, under förutsättning att likviditeten i föreningen är tillräcklig och att tillräckliga fonderingar görs för framtida underhåll. Under de förutsättningarna kan inte en räkenskapsmässig förlust under ett eller flera år i följd i sig vara ansvarsgrundande.
  • Om ett underskott kan hota bostadsrättsföreningens existens måste styrelsen vidta åtgärder för att hantera detta. Underlåter styrelseledamöterna att vidta åtgärder kan de bli skadeståndsskyldiga.

Stadgeändring? 

Det finns alltså ingen anledning till oro så länge likviditeten är god och avsättningar till framtida underhåll görs enligt plan. Däremot kan det i många fall finnas inskrivet i föreningens stadgar att avgifterna ska täcka kostnaderna, och där kan det bli aktuellt med en översyn och stadgeändring till att avgifterna istället ska täcka utgifterna. Detta eftersom avskrivningar klassas som kostnad men inte utgift.

Vi ser gärna att styrelsen ser över föreningens stadgar för att inte riskera att bryta mot dem vid eventuella redovisningsmässiga underskott.

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer